​ ​ ​ ​

Polityka prywatnościBezpieczeństwo powierzanych nam danych klientów jest dla nas bardzo ważne. Zasłużyliśmy długoletnim doświadczeniem oraz mianem lidera w branży na zaufanie. Wiemy, że tysiące zadowolonych klientów to również zobowiązanie, dlatego pragniemy dobre praktyki podtrzymywać i wyznaczać jakościowe standardy.

 1. Celem Polityki prywatności jest zapewnienie informacji o rodzajach przetwarzanych danych, celu i sposobie tych danych przetwarzania oraz stosowanych zasadach w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów sklepu www.eAzymut.pl.

 2. Używane definicje i skróty:

  Dane osobowe - wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby (in. dane identyfikujące osobę);

  Przetwarzanie danych – czynności przeprowadzane z wykorzystaniem danych, a w szczególności: gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, modyfikowanie, udostępnianie i usuwanie danych;

  RODO, inaczej rozporządzenie RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

  Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 3. Administratorem danych osobowych (in. Administrator) jest firma:

   

  AZYMUT – Paweł Kos
  z siedzibą przy ul. Corazziego 4 lok. 9, 00-087 Warszawa,
  wpisana przez Prezydenta m.st. Warszawy do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 145042,
  NIP: 524-106-29-79, REGON: 011725140
  (inaczej AZYMUT, eAzymut.pl)

   

  Administratora reprezentuje Inspektor Danych Osobowych (IOD),
  e-mail kontaktowy: IOD@eAzymut.pl
  Kontakt możliwy jest także poprzez formularz kontaktowy na stronie: www.eazymut.pl

   

 4. Zakres i cel zbieranych danych osobowych:

  Dane zbierane są i przetwarzane w szczególności dla realizacji celu handlowego Firmy, dokonującej sprzedaży poprzez stronę www.eAzymut.pl, w tym również dla umożliwienia korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego, w celach kontaktowych, marketingowych i analitycznych. Zakres zbieranych danych to dane podawane przez Klienta, niezbędne dane dla umożliwienia: zawarcia umowy sprzedaży, rejestracji (konta klienta), złożenia zamówienia i jego realizacji, złożenia rezerwacji, dokonania płatności, kontaktu (e-mail, numer telefonu), realizacji zobowiązań Firmy, w szczególności w zakresie: reklamacji, serwisów i realizacji innych oferowanych usług, w tym również doradztwa. W zakresie płatności - dane przetwarzane są bezpośrednio przez podmioty zajmujące się obsługą tych płatności i są to np. banki oraz firmy świadczące usługi finansowe (pośrednictwa płatności). Dokonując płatności/wnioskując o kredyt/leasing, Klient zawiera z tymi podmiotami odrębną umowę - dla realizacji płatności podmioty te zapewniają systemy informatyczne oraz ich zabezpieczenia. Administrator uzyskuje od tych podmiotów jedynie niezbędne dane dla odnotowania operacji wpłaty, bądź wsparcie w celu wykonania zwrotu środków.

 5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem RODO, na podstawie art. 6 RODO. Przetwarzanie danych jest możliwe m.in., gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, dla realizacji zawartych umów, bądź uzasadnionych interesów Administratora, lub za zgodą osoby, której dane są przetwarzane.

 6. Wymóg podania danych i zgoda na przetwarzanie danych

  Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak podania danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia/usługi może spowodować, że zamówienie/usługa nie zostanie zrealizowane, lub nie zostanie zrealizowane prawidłowo – dotyczy to w szczególności danych: konta klienta, zamawiającego, w celu wystawienia dokumentu sprzedaży, rozliczenia transakcji, potwierdzenia złożenia zamówienia, kontaktu (eAzymut.pl i kuriera), a także dostarczenia zamówienia.

  Klient może dokonać wyboru i określić zakres informacji, jakie chce otrzymywać, w tym: niezbędny dla zrealizowania zamówienia/usługi, dla elektronicznego przesyłu dokumentów potwierdzających zakup (faktur), z zakresu marketingu (w tym newsletter).

  Złożenie zamówienia/założenie konta in. udostępnienie danych, z akceptacją w szerszym niż niezbędny do zrealizowania zamówienia zakresie danych, traktowane jest jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub więcej niż jednym celu (m.in. przesyłu elektronicznego dokumentów sprzedaży i/lub promocyjno-marketingowym) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 7. Okres przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez okres określony przepisami prawa, dotyczy to w szczególności obowiązków i zobowiązań typu rachunkowego i podatkowego, jak również praw osób, których dane dotyczą, np. z tytułu gwarancji, bądź rękojmi, oraz przez czas uzasadniony celami – tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna przetwarzania danych.

 8. Automatyzacja przetwarzania danych

  Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i profilowany, dotyczy to w szczególności badań preferencji zakupowych, zainteresowań, prognoz i analiz sprzedażowych oraz marketingu i plików cookies.

  Używamy następujących narzędzi do analiz ruchu i sprzedaży: Ceneo, Google Analytics Google Ads, Smartsupp, Facebook, edrone, zaufane.pl.

  Kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

 9. W trosce o najwyższą jakość usług, badamy Państwa zadowolenie z przebiegu transakcji także w oparciu o Program Zaufanych Opinii serwisu Ceneo. W tym celu na adres poczty e-mail wysyłamy zaproszenie do wypełnienia ankiety w portalu Ceneo. Kupujący jest uprawniony do wypełnienia ankiety, jednak nie jest do tego zobowiązany. Składając zamówienie za pośrednictwem systemu koszyka sklepu internetowego wyrażają Państwo zgodę na przekazanie adresu e-mail do Ceneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep Azymut i Ceneo.pl, adresu e-mail w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji. Jeśli nie wyrażasz zgody na przesłanie adresu e-mail do Ceneo.pl, prosimy o złożenie zamówienia z pominięciem systemu koszyka sklepu internetowego i przesłanie zamówienia np. z użyciem formularza kontaktowego/bądź e-mailem.

  Złożenie zamówienia w Sklepie eAzymut.pl, w tym także z użyciem formularza kontaktowego, e-mailowe, czy w inny elektroniczny sposób /np. przez portal społecznościowy/, oznacza akceptację warunków sklepu internetowego eAzymut.pl.

 10. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  - Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,
  - Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.
 11. Odbiorcy danych osobowych/kategorie odbiorców

  Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie osoby i/lub podmioty uprawnione do dostępu.

  Dane przetwarzane są legalnie i tylko przez osoby działające z upoważnienia Administratora, w tym także dla zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług na podstawie umów powierzenia danych zawartych z podmiotami świadczącym usługi w zakresie: wsparcia w realizacji zamówienia (transport), udostępniania oprogramowania, hostingu, administracji, utrzymania, przeprowadzania działań promocyjno-marketingowych, a także dla zabezpieczania danych, działającymi jedynie w zakresie i w celu powierzonych danych oraz gwarantujących wysoki poziom ochrony danych. Administrator nie udostępnia powierzanych danych osobowych osobom trzecim - nie dotyczy to obowiązków wynikających z przepisów prawa. Udostępnianie danych mogą usprawiedliwić żądania organów i jednostek państwowych, jak również jednostek innych, w oparciu o podaną podstawę prawną. eAzymut.pl działa na terytorium RP czego dowodzi oferta przygotowana w języku polskim. Administrator nie sprzedaje, ani nie przekazuje danych klientów osobom nie uprawnionym, czy do państw trzecich. Zamówienie może zostać zrealizowane do państwa UE jedynie na wniosek i za zgodą Klienta.

 12. Obowiązki informacyjne

  Administrator wypełnia obowiązki informacyjne zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO.

  Klient w zakresie swoich danych ma prawo w szczególności do:

  a. dostępu do danych (art. 15 RODO),

  b. sprostowania danych (art. 16 RODO),

  c. usunięcia danych (art. 17 RODO),

  d. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

  e. przenoszenia danych (art. 20 RODO),

  f. sprzeciwu (art. 21 RODO),

  g. niepodlegania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu (art. 22 RODO).


  Zadania te realizuje w imieniu Administratora IOD (kontakt: IOD@eAzymut.pl).

 13. Zasady bezpieczeństwa

  Administrator zapewnia bezpieczeństwo powierzanym danym osobowym stosując wysoki poziom rozwiązań technicznych i organizacyjnych, w tym stosując środki zapewniające bezpieczeństwo: integralność, nienaruszalność, dostępność, a także odporność systemów informatycznych, zdolność do szybkiego przywrócenia funkcjonalności i danych w razie wystąpienia incydentu. Dane chronione są w szczególności w celu ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem, nieupoważnionym wykorzystaniem, uszkodzeniem, szkodliwą modyfikacją, bądź utratą /w tym utratą kontroli nad nimi/. Administrator systematycznie przeprowadza testy fukcjonalności i skuteczności ochron, jak również wprowadza rozwiązania stosowne do zmian technologicznych, przepisów prawa i w odpowiedzi na zgłaszane incydenty zagrożenia naruszenia bezpieczeństwa danych oceniając możliwe ryzyko.

  Bezpieczeństwo przesyłu danych sklepu eAzymut.pl zapewnia stosowanie protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer), uznanego za jeden z najbezpieczniejszych dostępnych mechanizmów ochrony danych. SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu do odbiorcy. SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność przesyłanych informacji (https://www.eazymut.pl/).

 14. Administrator stosuje w sklepach (stacjonarnym i wysyłkowym) monitoring wizyjny dla zapewnienia bezpieczeństwa mienia, i dla ochrony praw pracowników i klientów. Zgodnie z przepisami prawa, w przypadku braku zgłoszeń naruszeń prawa nagrania usuwane są po 30 dniach, automatycznie.

 15. Wszelkie zdarzenia mogące mieć wpływ na naruszenie bezpieczeństwa danych należy zgłaszać IOD (kontakt: IOD@eAzymut.pl).

 16. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 17. Administrator zastrzega prawo do wprowadzania zmian w treści Polityki dostosowujących ją do zmieniających się przepisów prawa oraz wobec wprowadzanych w zakresie technologii i organizacji modyfikacji i ulepszeń dla zapewnienia ciągłości bezpieczeństwa danych.

 18. W sprawach nieuregulowanych Polityką zastosowanie mają w szczególności ustawa o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie RODO.

Polityka prywatnościBezpieczeństwo powierzanych nam danych klientów jest dla nas bardzo ważne. Zasłużyliśmy długoletnim doświadczeniem oraz mianem lidera w branży na zaufanie. Wiemy, że tysiące zadowolonych klientów to również zobowiązanie, dlatego pragniemy dobre praktyki podtrzymywać i wyznaczać jakościowe standardy.

 1. Celem Polityki prywatności jest zapewnienie informacji o rodzajach przetwarzanych danych, celu i sposobie tych danych przetwarzania oraz stosowanych zasadach w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów sklepu www.eAzymut.pl.

 2. Używane definicje i skróty:

  Dane osobowe - wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby (in. dane identyfikujące osobę);

  Przetwarzanie danych – czynności przeprowadzane z wykorzystaniem danych, a w szczególności: gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, modyfikowanie, udostępnianie i usuwanie danych;

  RODO, inaczej rozporządzenie RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

  Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 3. Administratorem danych osobowych (in. Administrator) jest firma:

   

  AZYMUT – Paweł Kos
  z siedzibą przy ul. Corazziego 4 lok. 9, 00-087 Warszawa,
  wpisana przez Prezydenta m.st. Warszawy do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 145042,
  NIP: 524-106-29-79, REGON: 011725140
  (inaczej AZYMUT, eAzymut.pl)

   

  Administratora reprezentuje Inspektor Danych Osobowych (IOD),
  e-mail kontaktowy: IOD@eAzymut.pl
  Kontakt możliwy jest także poprzez formularz kontaktowy na stronie: www.eazymut.pl

   

 4. Zakres i cel zbieranych danych osobowych:

  Dane zbierane są i przetwarzane w szczególności dla realizacji celu handlowego Firmy, dokonującej sprzedaży poprzez stronę www.eAzymut.pl, w tym również dla umożliwienia korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego, w celach kontaktowych, marketingowych i analitycznych. Zakres zbieranych danych to dane podawane przez Klienta, niezbędne dane dla umożliwienia: zawarcia umowy sprzedaży, rejestracji (konta klienta), złożenia zamówienia i jego realizacji, złożenia rezerwacji, dokonania płatności, kontaktu (e-mail, numer telefonu), realizacji zobowiązań Firmy, w szczególności w zakresie: reklamacji, serwisów i realizacji innych oferowanych usług, w tym również doradztwa. W zakresie płatności - dane przetwarzane są bezpośrednio przez podmioty zajmujące się obsługą tych płatności i są to np. banki oraz firmy świadczące usługi finansowe (pośrednictwa płatności). Dokonując płatności/wnioskując o kredyt/leasing, Klient zawiera z tymi podmiotami odrębną umowę - dla realizacji płatności podmioty te zapewniają systemy informatyczne oraz ich zabezpieczenia. Administrator uzyskuje od tych podmiotów jedynie niezbędne dane dla odnotowania operacji wpłaty, bądź wsparcie w celu wykonania zwrotu środków.

 5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem RODO, na podstawie art. 6 RODO. Przetwarzanie danych jest możliwe m.in., gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, dla realizacji zawartych umów, bądź uzasadnionych interesów Administratora, lub za zgodą osoby, której dane są przetwarzane.

 6. Wymóg podania danych i zgoda na przetwarzanie danych

  Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak podania danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia/usługi może spowodować, że zamówienie/usługa nie zostanie zrealizowane, lub nie zostanie zrealizowane prawidłowo – dotyczy to w szczególności danych: konta klienta, zamawiającego, w celu wystawienia dokumentu sprzedaży, rozliczenia transakcji, potwierdzenia złożenia zamówienia, kontaktu (eAzymut.pl i kuriera), a także dostarczenia zamówienia.

  Klient może dokonać wyboru i określić zakres informacji, jakie chce otrzymywać, w tym: niezbędny dla zrealizowania zamówienia/usługi, dla elektronicznego przesyłu dokumentów potwierdzających zakup (faktur), z zakresu marketingu (w tym newsletter).

  Złożenie zamówienia/założenie konta in. udostępnienie danych, z akceptacją w szerszym niż niezbędny do zrealizowania zamówienia zakresie danych, traktowane jest jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub więcej niż jednym celu (m.in. przesyłu elektronicznego dokumentów sprzedaży i/lub promocyjno-marketingowym) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 7. Okres przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez okres określony przepisami prawa, dotyczy to w szczególności obowiązków i zobowiązań typu rachunkowego i podatkowego, jak również praw osób, których dane dotyczą, np. z tytułu gwarancji, bądź rękojmi, oraz przez czas uzasadniony celami – tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna przetwarzania danych.

 8. Automatyzacja przetwarzania danych

  Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i profilowany, dotyczy to w szczególności badań preferencji zakupowych, zainteresowań, prognoz i analiz sprzedażowych oraz marketingu i plików cookies.

  Używamy następujących narzędzi do analiz ruchu i sprzedaży: Ceneo, Google Analytics Google Ads, Smartsupp, Facebook, edrone, zaufane.pl.

  Kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.
 9. W trosce o najwyższą jakość usług, badamy Państwa zadowolenie z przebiegu transakcji także w oparciu o Program Zaufanych Opinii serwisu Ceneo. W tym celu na adres poczty e-mail wysyłamy zaproszenie do wypełnienia ankiety w portalu Ceneo. Kupujący jest uprawniony do wypełnienia ankiety, jednak nie jest do tego zobowiązany. Składając zamówienie za pośrednictwem systemu koszyka sklepu internetowego wyrażają Państwo zgodę na przekazanie adresu e-mail do Ceneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep Azymut i Ceneo.pl, adresu e-mail w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji. Jeśli nie wyrażasz zgody na przesłanie adresu e-mail do Ceneo.pl, prosimy o złożenie zamówienia z pominięciem systemu koszyka sklepu internetowego i przesłanie zamówienia np. z użyciem formularza kontaktowego/bądź e-mailem.

  Złożenie zamówienia w Sklepie eAzymut.pl, w tym także z użyciem formularza kontaktowego, e-mailowe, czy w inny elektroniczny sposób /np. przez portal społecznościowy/, oznacza akceptację warunków sklepu internetowego eAzymut.pl.

 10. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  - Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,
  - Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.
 11. Odbiorcy danych osobowych/kategorie odbiorców

  Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie osoby i/lub podmioty uprawnione do dostępu.

  Dane przetwarzane są legalnie i tylko przez osoby działające z upoważnienia Administratora, w tym także dla zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług na podstawie umów powierzenia danych zawartych z podmiotami świadczącym usługi w zakresie: wsparcia w realizacji zamówienia (transport), udostępniania oprogramowania, hostingu, administracji, utrzymania, przeprowadzania działań promocyjno-marketingowych, a także dla zabezpieczania danych, działającymi jedynie w zakresie i w celu powierzonych danych oraz gwarantujących wysoki poziom ochrony danych. Administrator nie udostępnia powierzanych danych osobowych osobom trzecim - nie dotyczy to obowiązków wynikających z przepisów prawa. Udostępnianie danych mogą usprawiedliwić żądania organów i jednostek państwowych, jak również jednostek innych, w oparciu o podaną podstawę prawną. eAzymut.pl działa na terytorium RP czego dowodzi oferta przygotowana w języku polskim. Administrator nie sprzedaje, ani nie przekazuje danych klientów osobom nie uprawnionym, czy do państw trzecich. Zamówienie może zostać zrealizowane do państwa UE jedynie na wniosek i za zgodą Klienta.

 12. Obowiązki informacyjne

  Administrator wypełnia obowiązki informacyjne zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO.

  Klient w zakresie swoich danych ma prawo w szczególności do:

  a. dostępu do danych (art. 15 RODO),

  b. sprostowania danych (art. 16 RODO),

  c. usunięcia danych (art. 17 RODO),

  d. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

  e. przenoszenia danych (art. 20 RODO),

  f. sprzeciwu (art. 21 RODO),

  g. niepodlegania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu (art. 22 RODO).


  Zadania te realizuje w imieniu Administratora IOD (kontakt: IOD@eAzymut.pl).

 13. Zasady bezpieczeństwa

  Administrator zapewnia bezpieczeństwo powierzanym danym osobowym stosując wysoki poziom rozwiązań technicznych i organizacyjnych, w tym stosując środki zapewniające bezpieczeństwo: integralność, nienaruszalność, dostępność, a także odporność systemów informatycznych, zdolność do szybkiego przywrócenia funkcjonalności i danych w razie wystąpienia incydentu. Dane chronione są w szczególności w celu ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem, nieupoważnionym wykorzystaniem, uszkodzeniem, szkodliwą modyfikacją, bądź utratą /w tym utratą kontroli nad nimi/. Administrator systematycznie przeprowadza testy fukcjonalności i skuteczności ochron, jak również wprowadza rozwiązania stosowne do zmian technologicznych, przepisów prawa i w odpowiedzi na zgłaszane incydenty zagrożenia naruszenia bezpieczeństwa danych oceniając możliwe ryzyko.

  Bezpieczeństwo przesyłu danych sklepu eAzymut.pl zapewnia stosowanie protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer), uznanego za jeden z najbezpieczniejszych dostępnych mechanizmów ochrony danych. SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu do odbiorcy. SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność przesyłanych informacji (https://www.eazymut.pl/).

 14. Administrator stosuje w sklepach (stacjonarnym i wysyłkowym) monitoring wizyjny dla zapewnienia bezpieczeństwa mienia, i dla ochrony praw pracowników i klientów. Zgodnie z przepisami prawa, w przypadku braku zgłoszeń naruszeń prawa nagrania usuwane są po 30 dniach, automatycznie.

 15. Wszelkie zdarzenia mogące mieć wpływ na naruszenie bezpieczeństwa danych należy zgłaszać IOD (kontakt: IOD@eAzymut.pl).

 16. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 17. Administrator zastrzega prawo do wprowadzania zmian w treści Polityki dostosowujących ją do zmieniających się przepisów prawa oraz wobec wprowadzanych w zakresie technologii i organizacji modyfikacji i ulepszeń dla zapewnienia ciągłości bezpieczeństwa danych.

 18. W sprawach nieuregulowanych Polityką zastosowanie mają w szczególności ustawa o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie RODO.

Polityka prywatnościBezpieczeństwo powierzanych nam danych klientów jest dla nas bardzo ważne. Zasłużyliśmy długoletnim doświadczeniem oraz mianem lidera w branży na zaufanie. Wiemy, że tysiące zadowolonych klientów to również zobowiązanie, dlatego pragniemy dobre praktyki podtrzymywać i wyznaczać jakościowe standardy.

 1. Celem Polityki prywatności jest zapewnienie informacji o rodzajach przetwarzanych danych, celu i sposobie tych danych przetwarzania oraz stosowanych zasadach w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów sklepu www.eAzymut.pl.

 2. Używane definicje i skróty:

  Dane osobowe - wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby (in. dane identyfikujące osobę);

  Przetwarzanie danych – czynności przeprowadzane z wykorzystaniem danych, a w szczególności: gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, modyfikowanie, udostępnianie i usuwanie danych;

  RODO, inaczej rozporządzenie RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

  Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 3. Administratorem danych osobowych (in. Administrator) jest firma:

   

  AZYMUT – Paweł Kos
  z siedzibą przy ul. Corazziego 4 lok. 9, 00-087 Warszawa,
  wpisana przez Prezydenta m.st. Warszawy do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 145042,
  NIP: 524-106-29-79, REGON: 011725140
  (inaczej AZYMUT, eAzymut.pl)

   

  Administratora reprezentuje Inspektor Danych Osobowych (IOD),
  e-mail kontaktowy: IOD@eAzymut.pl
  Kontakt możliwy jest także poprzez formularz kontaktowy na stronie: www.eazymut.pl

   

 4. Zakres i cel zbieranych danych osobowych:

  Dane zbierane są i przetwarzane w szczególności dla realizacji celu handlowego Firmy, dokonującej sprzedaży poprzez stronę www.eAzymut.pl, w tym również dla umożliwienia korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego, w celach kontaktowych, marketingowych i analitycznych. Zakres zbieranych danych to dane podawane przez Klienta, niezbędne dane dla umożliwienia: zawarcia umowy sprzedaży, rejestracji (konta klienta), złożenia zamówienia i jego realizacji, złożenia rezerwacji, dokonania płatności, kontaktu (e-mail, numer telefonu), realizacji zobowiązań Firmy, w szczególności w zakresie: reklamacji, serwisów i realizacji innych oferowanych usług, w tym również doradztwa. W zakresie płatności - dane przetwarzane są bezpośrednio przez podmioty zajmujące się obsługą tych płatności i są to np. banki oraz firmy świadczące usługi finansowe (pośrednictwa płatności). Dokonując płatności/wnioskując o kredyt/leasing, Klient zawiera z tymi podmiotami odrębną umowę - dla realizacji płatności podmioty te zapewniają systemy informatyczne oraz ich zabezpieczenia. Administrator uzyskuje od tych podmiotów jedynie niezbędne dane dla odnotowania operacji wpłaty, bądź wsparcie w celu wykonania zwrotu środków.

 5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem RODO, na podstawie art. 6 RODO. Przetwarzanie danych jest możliwe m.in., gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, dla realizacji zawartych umów, bądź uzasadnionych interesów Administratora, lub za zgodą osoby, której dane są przetwarzane.

 6. Wymóg podania danych i zgoda na przetwarzanie danych

  Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak podania danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia/usługi może spowodować, że zamówienie/usługa nie zostanie zrealizowane, lub nie zostanie zrealizowane prawidłowo – dotyczy to w szczególności danych: konta klienta, zamawiającego, w celu wystawienia dokumentu sprzedaży, rozliczenia transakcji, potwierdzenia złożenia zamówienia, kontaktu (eAzymut.pl i kuriera), a także dostarczenia zamówienia.

  Klient może dokonać wyboru i określić zakres informacji, jakie chce otrzymywać, w tym: niezbędny dla zrealizowania zamówienia/usługi, dla elektronicznego przesyłu dokumentów potwierdzających zakup (faktur), z zakresu marketingu (w tym newsletter).

  Złożenie zamówienia/założenie konta in. udostępnienie danych, z akceptacją w szerszym niż niezbędny do zrealizowania zamówienia zakresie danych, traktowane jest jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub więcej niż jednym celu (m.in. przesyłu elektronicznego dokumentów sprzedaży i/lub promocyjno-marketingowym) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 7. Okres przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez okres określony przepisami prawa, dotyczy to w szczególności obowiązków i zobowiązań typu rachunkowego i podatkowego, jak również praw osób, których dane dotyczą, np. z tytułu gwarancji, bądź rękojmi, oraz przez czas uzasadniony celami – tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna przetwarzania danych.

 8. Automatyzacja przetwarzania danych

  Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i profilowany, dotyczy to w szczególności badań preferencji zakupowych, zainteresowań, prognoz i analiz sprzedażowych oraz marketingu i plików cookies.

  Używamy następujących narzędzi do analiz ruchu i sprzedaży: Ceneo, Google Analytics Google Ads, Smartsupp, Facebook, edrone, zaufane.pl.

  Kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.
 9. W trosce o najwyższą jakość usług, badamy Państwa zadowolenie z przebiegu transakcji także w oparciu o Program Zaufanych Opinii serwisu Ceneo. W tym celu na adres poczty e-mail wysyłamy zaproszenie do wypełnienia ankiety w portalu Ceneo. Kupujący jest uprawniony do wypełnienia ankiety, jednak nie jest do tego zobowiązany. Składając zamówienie za pośrednictwem systemu koszyka sklepu internetowego wyrażają Państwo zgodę na przekazanie adresu e-mail do Ceneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep Azymut i Ceneo.pl, adresu e-mail w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji. Jeśli nie wyrażasz zgody na przesłanie adresu e-mail do Ceneo.pl, prosimy o złożenie zamówienia z pominięciem systemu koszyka sklepu internetowego i przesłanie zamówienia np. z użyciem formularza kontaktowego/bądź e-mailem.

  Złożenie zamówienia w Sklepie eAzymut.pl, w tym także z użyciem formularza kontaktowego, e-mailowe, czy w inny elektroniczny sposób /np. przez portal społecznościowy/, oznacza akceptację warunków sklepu internetowego eAzymut.pl.

 10. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  - Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,
  - Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.
 11. Odbiorcy danych osobowych/kategorie odbiorców

  Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie osoby i/lub podmioty uprawnione do dostępu.

  Dane przetwarzane są legalnie i tylko przez osoby działające z upoważnienia Administratora, w tym także dla zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług na podstawie umów powierzenia danych zawartych z podmiotami świadczącym usługi w zakresie: wsparcia w realizacji zamówienia (transport), udostępniania oprogramowania, hostingu, administracji, utrzymania, przeprowadzania działań promocyjno-marketingowych, a także dla zabezpieczania danych, działającymi jedynie w zakresie i w celu powierzonych danych oraz gwarantujących wysoki poziom ochrony danych. Administrator nie udostępnia powierzanych danych osobowych osobom trzecim - nie dotyczy to obowiązków wynikających z przepisów prawa. Udostępnianie danych mogą usprawiedliwić żądania organów i jednostek państwowych, jak również jednostek innych, w oparciu o podaną podstawę prawną. eAzymut.pl działa na terytorium RP czego dowodzi oferta przygotowana w języku polskim. Administrator nie sprzedaje, ani nie przekazuje danych klientów osobom nie uprawnionym, czy do państw trzecich. Zamówienie może zostać zrealizowane do państwa UE jedynie na wniosek i za zgodą Klienta.

 12. Obowiązki informacyjne

  Administrator wypełnia obowiązki informacyjne zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO.

  Klient w zakresie swoich danych ma prawo w szczególności do:

  a. dostępu do danych (art. 15 RODO),

  b. sprostowania danych (art. 16 RODO),

  c. usunięcia danych (art. 17 RODO),

  d. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

  e. przenoszenia danych (art. 20 RODO),

  f. sprzeciwu (art. 21 RODO),

  g. niepodlegania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu (art. 22 RODO).


  Zadania te realizuje w imieniu Administratora IOD (kontakt: IOD@eAzymut.pl).

 13. Zasady bezpieczeństwa

  Administrator zapewnia bezpieczeństwo powierzanym danym osobowym stosując wysoki poziom rozwiązań technicznych i organizacyjnych, w tym stosując środki zapewniające bezpieczeństwo: integralność, nienaruszalność, dostępność, a także odporność systemów informatycznych, zdolność do szybkiego przywrócenia funkcjonalności i danych w razie wystąpienia incydentu. Dane chronione są w szczególności w celu ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem, nieupoważnionym wykorzystaniem, uszkodzeniem, szkodliwą modyfikacją, bądź utratą /w tym utratą kontroli nad nimi/. Administrator systematycznie przeprowadza testy fukcjonalności i skuteczności ochron, jak również wprowadza rozwiązania stosowne do zmian technologicznych, przepisów prawa i w odpowiedzi na zgłaszane incydenty zagrożenia naruszenia bezpieczeństwa danych oceniając możliwe ryzyko.

  Bezpieczeństwo przesyłu danych sklepu eAzymut.pl zapewnia stosowanie protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer), uznanego za jeden z najbezpieczniejszych dostępnych mechanizmów ochrony danych. SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu do odbiorcy. SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność przesyłanych informacji (https://www.eazymut.pl/).

 14. Administrator stosuje w sklepach (stacjonarnym i wysyłkowym) monitoring wizyjny dla zapewnienia bezpieczeństwa mienia, i dla ochrony praw pracowników i klientów. Zgodnie z przepisami prawa, w przypadku braku zgłoszeń naruszeń prawa nagrania usuwane są po 30 dniach, automatycznie.

 15. Wszelkie zdarzenia mogące mieć wpływ na naruszenie bezpieczeństwa danych należy zgłaszać IOD (kontakt: IOD@eAzymut.pl).

 16. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 17. Administrator zastrzega prawo do wprowadzania zmian w treści Polityki dostosowujących ją do zmieniających się przepisów prawa oraz wobec wprowadzanych w zakresie technologii i organizacji modyfikacji i ulepszeń dla zapewnienia ciągłości bezpieczeństwa danych.

 18. W sprawach nieuregulowanych Polityką zastosowanie mają w szczególności ustawa o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie RODO.

Polityka prywatnościBezpieczeństwo powierzanych nam danych klientów jest dla nas bardzo ważne. Zasłużyliśmy długoletnim doświadczeniem oraz mianem lidera w branży na zaufanie. Wiemy, że tysiące zadowolonych klientów to również zobowiązanie, dlatego pragniemy dobre praktyki podtrzymywać i wyznaczać jakościowe standardy.

 1. Celem Polityki prywatności jest zapewnienie informacji o rodzajach przetwarzanych danych, celu i sposobie tych danych przetwarzania oraz stosowanych zasadach w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów sklepu www.eAzymut.pl.

 2. Używane definicje i skróty:

  Dane osobowe - wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby (in. dane identyfikujące osobę);

  Przetwarzanie danych – czynności przeprowadzane z wykorzystaniem danych, a w szczególności: gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, modyfikowanie, udostępnianie i usuwanie danych;

  RODO, inaczej rozporządzenie RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

  Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 3. Administratorem danych osobowych (in. Administrator) jest firma:

   

  AZYMUT – Paweł Kos
  z siedzibą przy ul. Corazziego 4 lok. 9, 00-087 Warszawa,
  wpisana przez Prezydenta m.st. Warszawy do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 145042,
  NIP: 524-106-29-79, REGON: 011725140
  (inaczej AZYMUT, eAzymut.pl)

   

  Administratora reprezentuje Inspektor Danych Osobowych (IOD),
  e-mail kontaktowy: IOD@eAzymut.pl
  Kontakt możliwy jest także poprzez formularz kontaktowy na stronie: www.eazymut.pl

   

 4. Zakres i cel zbieranych danych osobowych:

  Dane zbierane są i przetwarzane w szczególności dla realizacji celu handlowego Firmy, dokonującej sprzedaży poprzez stronę www.eAzymut.pl, w tym również dla umożliwienia korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego, w celach kontaktowych, marketingowych i analitycznych. Zakres zbieranych danych to dane podawane przez Klienta, niezbędne dane dla umożliwienia: zawarcia umowy sprzedaży, rejestracji (konta klienta), złożenia zamówienia i jego realizacji, złożenia rezerwacji, dokonania płatności, kontaktu (e-mail, numer telefonu), realizacji zobowiązań Firmy, w szczególności w zakresie: reklamacji, serwisów i realizacji innych oferowanych usług, w tym również doradztwa. W zakresie płatności - dane przetwarzane są bezpośrednio przez podmioty zajmujące się obsługą tych płatności i są to np. banki oraz firmy świadczące usługi finansowe (pośrednictwa płatności). Dokonując płatności/wnioskując o kredyt/leasing, Klient zawiera z tymi podmiotami odrębną umowę - dla realizacji płatności podmioty te zapewniają systemy informatyczne oraz ich zabezpieczenia. Administrator uzyskuje od tych podmiotów jedynie niezbędne dane dla odnotowania operacji wpłaty, bądź wsparcie w celu wykonania zwrotu środków.

 5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem RODO, na podstawie art. 6 RODO. Przetwarzanie danych jest możliwe m.in., gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, dla realizacji zawartych umów, bądź uzasadnionych interesów Administratora, lub za zgodą osoby, której dane są przetwarzane.

 6. Wymóg podania danych i zgoda na przetwarzanie danych

  Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak podania danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia/usługi może spowodować, że zamówienie/usługa nie zostanie zrealizowane, lub nie zostanie zrealizowane prawidłowo – dotyczy to w szczególności danych: konta klienta, zamawiającego, w celu wystawienia dokumentu sprzedaży, rozliczenia transakcji, potwierdzenia złożenia zamówienia, kontaktu (eAzymut.pl i kuriera), a także dostarczenia zamówienia.

  Klient może dokonać wyboru i określić zakres informacji, jakie chce otrzymywać, w tym: niezbędny dla zrealizowania zamówienia/usługi, dla elektronicznego przesyłu dokumentów potwierdzających zakup (faktur), z zakresu marketingu (w tym newsletter).

  Złożenie zamówienia/założenie konta in. udostępnienie danych, z akceptacją w szerszym niż niezbędny do zrealizowania zamówienia zakresie danych, traktowane jest jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub więcej niż jednym celu (m.in. przesyłu elektronicznego dokumentów sprzedaży i/lub promocyjno-marketingowym) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 7. Okres przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez okres określony przepisami prawa, dotyczy to w szczególności obowiązków i zobowiązań typu rachunkowego i podatkowego, jak również praw osób, których dane dotyczą, np. z tytułu gwarancji, bądź rękojmi, oraz przez czas uzasadniony celami – tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna przetwarzania danych.

 8. Automatyzacja przetwarzania danych

  Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i profilowany, dotyczy to w szczególności badań preferencji zakupowych, zainteresowań, prognoz i analiz sprzedażowych oraz marketingu i plików cookies.

  Używamy następujących narzędzi do analiz ruchu i sprzedaży: Ceneo, Google Analytics Google Ads, Smartsupp, Facebook, edrone.

  Kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.
 9. W trosce o najwyższą jakość usług, badamy Państwa zadowolenie z przebiegu transakcji także w oparciu o Program Zaufanych Opinii serwisu Ceneo oraz w oparciu o serwis Zaufane.pl. W przypadku wyrażenia zgody na Program Zaufanych Opinii na adres poczty e-mail wysyłamy zaproszenie do wypełnienia ankiety w portalu Ceneo. Kupujący jest uprawniony do wypełnienia ankiety, jednak nie jest do tego zobowiązany.
  W przypadku braku takiej zgody opinię badamy we własnym zakresie korzystając z serwisu Zaufane.pl. Wyrażenie opinii także nie jest zobowiązujące. Ankieta Zaufane.pl może przekierować opiniującego na stronę badania opinii o sprzedawcy przez Google.

  Złożenie zamówienia w Sklepie eAzymut.pl, w tym także z użyciem formularza kontaktowego, e-mailowe, czy w inny elektroniczny sposób /np. przez portal społecznościowy/, oznacza akceptację warunków sklepu internetowego eAzymut.pl.

 1. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  - Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,
  - Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.
 2. Odbiorcy danych osobowych/kategorie odbiorców

  Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie osoby i/lub podmioty uprawnione do dostępu.

  Dane przetwarzane są legalnie i tylko przez osoby działające z upoważnienia Administratora, w tym także dla zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług na podstawie umów powierzenia danych zawartych z podmiotami świadczącym usługi w zakresie: wsparcia w realizacji zamówienia (transport), udostępniania oprogramowania, hostingu, administracji, utrzymania, przeprowadzania działań promocyjno-marketingowych, a także dla zabezpieczania danych, działającymi jedynie w zakresie i w celu powierzonych danych oraz gwarantujących wysoki poziom ochrony danych. Administrator nie udostępnia powierzanych danych osobowych osobom trzecim - nie dotyczy to obowiązków wynikających z przepisów prawa. Udostępnianie danych mogą usprawiedliwić żądania organów i jednostek państwowych, jak również jednostek innych, w oparciu o podaną podstawę prawną. eAzymut.pl działa na terytorium RP czego dowodzi oferta przygotowana w języku polskim. Administrator nie sprzedaje, ani nie przekazuje danych klientów osobom nie uprawnionym, czy do państw trzecich. Zamówienie może zostać zrealizowane do państwa UE jedynie na wniosek i za zgodą Klienta.

 3. Obowiązki informacyjne

  Administrator wypełnia obowiązki informacyjne zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO.

  Klient w zakresie swoich danych ma prawo w szczególności do:

  a. dostępu do danych (art. 15 RODO),

  b. sprostowania danych (art. 16 RODO),

  c. usunięcia danych (art. 17 RODO),

  d. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

  e. przenoszenia danych (art. 20 RODO),

  f. sprzeciwu (art. 21 RODO),

  g. niepodlegania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu (art. 22 RODO).


  Zadania te realizuje w imieniu Administratora IOD (kontakt: IOD@eAzymut.pl).

 4. Zasady bezpieczeństwa

  Administrator zapewnia bezpieczeństwo powierzanym danym osobowym stosując wysoki poziom rozwiązań technicznych i organizacyjnych, w tym stosując środki zapewniające bezpieczeństwo: integralność, nienaruszalność, dostępność, a także odporność systemów informatycznych, zdolność do szybkiego przywrócenia funkcjonalności i danych w razie wystąpienia incydentu. Dane chronione są w szczególności w celu ich zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem, nieupoważnionym wykorzystaniem, uszkodzeniem, szkodliwą modyfikacją, bądź utratą /w tym utratą kontroli nad nimi/. Administrator systematycznie przeprowadza testy fukcjonalności i skuteczności ochron, jak również wprowadza rozwiązania stosowne do zmian technologicznych, przepisów prawa i w odpowiedzi na zgłaszane incydenty zagrożenia naruszenia bezpieczeństwa danych oceniając możliwe ryzyko.

  Bezpieczeństwo przesyłu danych sklepu eAzymut.pl zapewnia stosowanie protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer), uznanego za jeden z najbezpieczniejszych dostępnych mechanizmów ochrony danych. SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu do odbiorcy. SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność przesyłanych informacji (https://www.eazymut.pl/).

 5. Administrator stosuje w sklepach (stacjonarnym i wysyłkowym) monitoring wizyjny dla zapewnienia bezpieczeństwa mienia, i dla ochrony praw pracowników i klientów. Zgodnie z przepisami prawa, w przypadku braku zgłoszeń naruszeń prawa nagrania usuwane są po 30 dniach, automatycznie.

 6. Wszelkie zdarzenia mogące mieć wpływ na naruszenie bezpieczeństwa danych należy zgłaszać IOD (kontakt: IOD@eAzymut.pl).

 7. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Administrator zastrzega prawo do wprowadzania zmian w treści Polityki dostosowujących ją do zmieniających się przepisów prawa oraz wobec wprowadzanych w zakresie technologii i organizacji modyfikacji i ulepszeń dla zapewnienia ciągłości bezpieczeństwa danych.

 9. W sprawach nieuregulowanych Polityką zastosowanie mają w szczególności ustawa o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie RODO.

 


Azymut-Paweł Kos Reviews with ekomi-pl.com